Nezávazná poptávka
odpady@odpady-plzen.cz
             773 590 040

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Správce osobních údajů Kruml - pozemní stavby s.r.o. IČ 26352281 se sídlem Bendova 1087/12, 30100 Plzeň (dále jen Správce), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracované Správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s právními předpisy České Republiky, stejně tak předpisy Evropské unie, platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen Zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení GDPR). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím internetových stránek na adrese www.odpady-plzen.cz (jen jen Internetové stránky)

1.4 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.

Zpracovávané údaje

2.1 Správce zpracovává osobní údaje různých účelů. Jednotlivými účely se míní následující:

2.11Plnění smluvního vztahu - vztah vzniklý na základě objednávky či uzavřené smlouvy a podobně.

2.12 Zasílání obchodního sdělení a nabídka služeb - zasílání obchodních nabídek prostřednictvím elektronické pošty, sms nebo telefonního hovoru

2.13 Statistické - anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, které slouží pro následnou analýzu chování návštěvníků těchto stránek. Data sbíráme proto, abychom mohli zlepšovat naše služby.

2.14 Zobrazování reklam - zobrazování reklam na základě preferencí, zjištěných statistickou anonymizovanou metodou

2.15 Oprávněný zájem a dalších zákonných povinností

2.2 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích se vzájemného vztahu. Minimálně po dobu nutnou k vyřízení objednávky či poptávky a realizaci služby, maximálně po dobu nutnou vycházející z obecně závazných právních předpisů. Případně po dobu, než je odvolán souhlas. Doba také vychází z účelu, pro který jsou data zpracovávána.

2.3 Osobní data jsou zpracovávána manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně, například při statistickém zpracování dat o návštěvnosti internetových stránek.

III.

Zpracovávané osobní údaje

3.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na zpracování poptávky, dodání služeb nebo realizaci plateb na základě smlouvy či poptávky. Dále lidé, podílející se na zajištění provozu služeb a zajišťující marketingové služby.

3.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

 IV.

Vaše práva

4.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

4.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 V.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

5.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

5.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VI.

Závěrečná ustanovení

6.1. Odesláním poptávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

6.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

6.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.